Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ida-Virumaa ekspertgrupp lähtub järgmistest põhimõtetest toetuste ja stipendiumide eraldamisel:

Ekspertgrupp toetab:
 • maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste kultuuriürituste ning projektide
 • korraldamist ja läbiviimist
 • maakonna seisukohalt oluliste või traditsiooniliste spordiürituste ning projektide
 • korraldamist ja läbiviimist ( siia alla kuuluvad Ida-Virumaal korraldatavad maakondlikud, vabariiklikud ning rahvusvahelised võistlused ja turniirid, Eesti meistri- ja karikavõistlused ning omavalitsuste lahtised võistlused. Ida-Virumaa meistrivõistluste korraldamisel toetatakse Ida-Virumaa Spordiliitu üldkoordineeriva organisatsioonina)
 • uusi ja perspektiivseid kultuuri-ja spordivaldkonna ettevõtmisi maakonnas
 • maakonna kultuuriloolist ja kultuurilist väärtust omavate trükiste väljaandmist (lisada Mitteperioodilise trükise kirjeldus Kultuurkapitali vastaval vormil)
 • maakonna kultuuri- ja sporditegelasi (lisada CV) (täiendatud 10.09.2013)
 • noorsportlasi stipendiumiga "Noor ja andekas Ida-Virumaa sportlane" (statuudi alusel)
 • loovisikute projekte (lisada CV)
 • kohalike rahvariiete soetamist juriidilistele isikutele (täiendatud 10.09.2013)
 • üksikjuhtudel maakonna kultuuri- ja spordialaste koolituste korraldamist

Ekspertgrupp eelistab: 

 • põhjalikult lahtikirjutatud taotlustega projekte (eesmärk, eelarve, osalejate arv, kogus, toimumise
 • aeg, koht jms)
 • projekte, mille toetamisest saab osa võimalikult palju inimesi
 • taotlusi, millele on lisatud hinnapakkumine, käsikiri, näidis, ideekavand
 • projekte, kuhu on kaasatud teisi partnereid ja avalikkus
 • näituste ja etenduste puhul neid projekte, mille tulemus ei piirdu ainult ühekordse esitamisega

Tingimused:

 • kaasfinantseerimine ja/või omaosalus peab olema projektides vähemalt 25 % (projekti eelarves ja tegelikus täitmises) (muudetud 10.09.2013)
 • ürituste ja näituste korraldajatel väljapool oma maja on vajalik lisada toimumispaiga kinnitus
 • võistluste korraldamise projektidele tuleb lisada võistluste juhend
 • aastapäevade tähistamise puhul toetatakse ainult laiemale avalikkusele suunatud üritusi(kontserdid, etendused vms) ja nende jäädvustamist (trükised, CD jms)
 • aruandes tuleb esitada projekti tegelikud tulud ja kulud vastavalt taotluses esitatud eelarvele
 • stipendiumi saaja on kohustatud kasutama Kultuurkapitali sümboolikat (logo) üritustel, võistlustel, näitustel jm ning trükistes, infomaterjalides jm

Ekspertgrupp ei toeta:

 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi
 • päevarahasid
 • toitlustamist, kommertsüritusi (muudetud 10.09.2013)
 • heategevusprojekte (näit. heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmine)
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade puhul pidulike ürituste
 • korraldamist
 • ehitus- ja renoveerimistöid (muudetud 10.09.2013)
 • valdavalt töötasu või majutamisega seotud kulutusi
 • halduskulude katmist
 • inventariga seotud kulutusi
 • koolitusreise ja õppemaksude tasumist
 • laagreid
 • ekskursioone
 • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte
 • tehnikasporti
 • tänuürituste korraldamist, aastapäevade tähistamist

Eesti Kultuurkapital ei eralda stipendiume:

 • ebaselgelt ja/või puudulikult vormistatud projektidele
 • aruandevõlglastele ja võlglastele
 • aruande esitamise tähtaja 30. päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse
 • jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast
 • eraisikust taotlejatele, kellega seotud juriidilised isikud (taotleja on juriidilise isiku juhtorganites) on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased ja/või võlglased
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased ja/või võlglased
 • Spordiorganisatsioonidele kes  spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse aga ei ole esitanud oma andmed registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras

Kinnitatud Ida-Virumaa Ekspertgrupi protokolliga nr 9/2013-M03, 10.09.2013