Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

(täiendatud  16.06.2015)
Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.
 

Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali eesmärk on toetada üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste ja erinevate liikumisharrastussündmuste korraldamist Eestis, sportlaste treeninguid ja ettevalmistust, rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemist, spordile pühendunud inimeste tunnustamist ja innustamist ning regionaalse spordielu arendamist.
 
Selle nimel toetatakse:

 • spordiorganisatsioonide esitatud aastaprojekte; 
 • spordiorganisatsioonide poolt tunnustatud liikumisharrastuse- ja sporditegelasi;
 • üleriigiliselt või rahvusvaheliselt oluliste spordiürituste korraldamist Eestis;
 • regionaalse spordielu arendamisele suunatud spordi- ja liikumisharrastuse sündmuste korraldamist;
 • spordi, spordimeditsiini ja liikumisharrastusega seotud info-, õppe- ja juhendmaterjalide ning raamatute väljaandmist; 
 • spordi, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alaseid koolitusüritusi; 
 • rahvusvahelistel spordi, spordimeditsiini ja liikumisharrastuse alastel koolitustel osalemist; 
 • õpinguid välisriigis, kraadiõpet; 
 • spordivaldkonna alaste rakendusuuringute läbiviimist; 
 • Eesti spordi järelkasvu (eelkõige 19-23-aastaste) treeningute  ja ettevalmistuse toetamist ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemist; 
 
Sihtkapital ei määra toetust, stipendiumi ja preemiat:
 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • spordiorganisatsioone, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmed registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras.
 
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital määrab preemiaid, stipendiume ja toetusi.
 
TOETUSED
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital  maksab vastavalt oma eesmärkidele projektitoetusi, elutöötoetusi, ravimitoetusi ja matusetoetusi.
 
1. Projektitoetused
Projektitoetused on mõeldud kehakultuuri ja spordi valdkonna edendamiseks, populariseerimiseks jms.
 
1.1.            Projektitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.
 
1.2.            Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
 
1.3.            Toetust ei saa taotleda:
 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritustele;
 • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
 • spordirajatiste ehitus-, remondi- ja halduskulude katmiseks.
 
1.4.            Projektitoetust ei maksta:
 • ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele; 
 • projektidele, millel puuduvad nõutud lisad;
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased. 

1.5.            Taotluses on nõutav
 • taotleja tutvustus (lühiülevaade senisest tegevusest, saavutused, jätkusuutlikkus);
 • projekti sisu kirjeldus;
 • toetuse kasutamise periood;
 • täpne eelarve ning teised rahastajad;
 • märkida spordiala;
 • ürituste ja võistluste korraldamise puhul lisaks ka toimumise koht, korraldajad, ajakava, prognoositav  osalejate arv;
 • mitteperioodilise trükise puhul lisaks autori tutvustus, formaat, maht, trükiarv, levitamise plaan koos müügiprognoosiga ning võimalusel käsikirja või käsikirja näidis.
 
1.6.            Kehakultuuri ja spordi sihtkapital ei toeta:
 • spordiorganisatsioonide halduskulude katmist;
 • kontoritehnika ja -tarvete ostmist;
 • spordivarustuse ostmist;
 • Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste korraldamist ja nendel osalemist;
 • harrastusspordivõistlustel osalemist;
 • Eesti-sisestel võistlustel osalemist;
 • tähtpäevade, pidustuste, vastuvõttude autasustamiste jms korraldamist;
 • alaliitude juhtorganite koosolekute korraldamist;
 • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
 • päevarahade maksmist;
 • rahvaspordiürituse toitlustuskulusid; 
 •  terviseradade ettevalmistamise/hooldamisega seotud kulusid (lume tootmine, võsast puhastamine, kergliiklustee hooldamine jne).
 
1.7.            Toetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 15% projekti kulude kogumahust.
1.8.            Toetuste määramisel võetakse arvesse:
 •  projekti eesmärgi vastavust kehakultuuri ja spordi sihtkapitali eesmärkidele ning Eesti Spordi strateegia 2030 eesmärkidele;
 • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistamise korrektsust;
 • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.
 
1.9.            Projektitoetuste määramisel eelistatakse projekte, mis on spordialaliitude, maakonna spordiliidu või liikumisharrastuse valdkonna katusorganisatsioonide poolt pingeritta seatud.
 
1.10.        Kehakultuuri ja spordi sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
 
1.11.        Sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.
 
2.        Tegevustoetused
 
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital määrab tegevustoetusi spordiorganisatsioonide aastaprojektidele.  Aastaprojekti sisuks loetakse spordiorganisatsiooni poolt aasta jooksul rahvusvahelisel tasemel sportlaste treeningettevalmistuse, treening- ja võistluslähetuste ning üleriigiliste liikumisharrastuse suursündmuste ja suurte sariürituste läbiviimisega seotud tegevused.
 
2.1.      Toetust saavad taotleda alaliit vm spordiühendus või –asutus.
 
2.2.      Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe kaudu www.kulka.ee 20. novembriks.
 
2.3.      Aastaprojekti taotlus peab sisaldama ülevaadet plaanitud tegevustest, seatud eesmärkidest, planeeritud kuludest ja tuludest ning toetuse kasutamise perioodist.
 
2.4.            Kehakultuuri ja spordi sihtkapital ei toeta:
 • spordiorganisatsioonide halduskulude katmist;
 • kontoritehnika ja -tarvete ostmist;
 • spordivarustuse ostmist;
 • Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste korraldamist ja nendel osalemist;
 • harrastusspordivõistlustel osalemist;
 • Eesti-sisestel võistlustel osalemist;
 • tähtpäevade, pidustuste, vastuvõttude autasustamiste jms korraldamist;
 • alaliitude juhtorganite koosolekute korraldamist;
 • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
 • päevarahade maksmist;
 • rahvaspordiürituse toitlustuskulusid; 
 • terviseradade ettevalmistamise/hooldamisega seotud kulusid (lume tootmine, võsast puhastamine, kergliiklustee hooldamine jne).
 
 
3.        Elutöötoetused
 
3.1.  Ühekordsed elutöötoetused
Kehakultuuri ja spordi sihtkapital toetab teenekaid sporditegelasi ühekordsete elutöötoetustega.
 
3.1.1.      Toetuse suurus on 400 eurot aastas.
3.1.2.      Toetust saavad taotleda alaliidud vm spordiühendused või –asutused.
3.1.3.      Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe kaudu www.kulka.ee 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
3.1.4.      Taotlus peab andma ülevaate  teeneka sporditegelase sportlikest saavutustest või tema varajasemast või praegusest tegevusest spordiorganisaatorina.
3.1.5.      Kui taotlejaks on alaliit vm spordiühendus või –asutus ning esitatud on mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas. Igas jaotuses eraldatakse toetus ühele kandidaadile.
 
3.2.  Regulaarsed elutöötoetused
Regulaarseid elutöötoetusi määrab sihtkapitali nõukogu eriti teenekatele sporditegelastele.
 
3.2.1.      Kehakultuuri ja spordi sihtkapital määrab regulaarseid elutöötoetusi neli korda aastas.
3.2.2.      Regulaarne elutöötoetus määratakse sihtkapitali algatusel.
3.2.3.      Regulaarse elutöötoetuse suurus on 580 eurot kvartalis.
3.2.4.      Regulaarset elutöötoetust määratakse isikule kuni tema elu lõpuni.
 
4.        Juubelitoetused
Juubelitoetuse maksmise eesmärk on toetada silmapaistvaid spordialal teenekaid isikuid nende juubelite puhul.
 
4.1.  Juubelitoetuse suurus on 400 eurot.
4.2.  Ettepanekuid juubelitoetuse määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
4.3.  Ettepanek juubelitoetuse määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
4.4.  Juubelitoetus määratakse füüsilisele isikule.
4.5.  Juubelitoetus määratakse saabunud ettepanekute alusel või sihtkapitali algatusel.
4.6.  Sihtkapital lähtub juubelitoetuse määramisel laekunud ettepanekute analüüsist ning jagamisele kinnitatud raha suurusest.
 
5.        Matusetoetused
 
Sihtkapital toetab spordialal silma paistnud isiku matusega seotud kulude katmist ning tema perekonda.
5.1.            Matusetoetuse suurus on 800 eurot.
5.2.            Ettepanekut matusetoetuse määramiseks võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
5.3.            Ettepanek tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu.
5.4.            Matusetoetus määratakse matuse korraldamisega seotud füüsilisele või juriidilisele isikule.
5.5.            Kehakultuuri ja spordi sihtkapital määrab matusetoetusi ettepaneku alusel või sihtkapitali algatusel.
5.6.            Sihtkapital võib jätta matusetoetuse määramata. 


STIPENDIUMID
 
6.        Spordistipendiumid
 
Spordistipendiumi eesmärk on võimaldada pühendumist sportlike võimete arendamisele.
 
6.1.  Spordistipendiumide määramist oma organisatsiooni sportlasele saavad taotleda spordiorganisatsioonid spordiseaduse § 4 tähenduses.
6.2.   Stipendiumi suurus on 1000 eurot.
6.3. Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
6.4. Taotlus peab sisaldama sisulist eesmärki stipendiumi perioodiks ja  kulude põhjendust.
6.5. Spordistipendium määratakse füüsilisele isikule.
6.6. Kehakultuuri ja spordi sihtkapital lähtub spordistipendiumi määramisel laekunud taotluste sisulistest eesmärkidest ning jagamisele kinnitatud raha suurusest.

 
7.        Spordistipendium „Noor ja andekas“
Stipendiumi „Noor ja andekas“ eesmärk on tunnustada ja toetada aktiivselt tegutsevaid noorsportlasi pühenduma oma võimete jätkuvale arendamisele.
 
7.1.  Stipendiumi suurus on 650 eurot.
7.2.  Taotlusi võivad esitada alaliidud  vm spordiühendused.
7.3.  Taotlus tuleb esitada kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile kodulehe kaudu www.kulka.ee 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
7.4.  Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate sportlase senistest tulemustest ning tema sportliku arengu eesmärkidest.
7.5.  Stipendiumi „Noor ja andekas“ tingimused:

 • stipendiumile esitatud kandidaat peab olema kuni 18-aastane;
 • kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas;
 • kvartalis saab organisatsioon stipendiumi taotleda kahele sportlasele. 
 • Taotluse juures peab olema alaliidu kaaskiri.
7.6.  Kehakultuuri ja spordi sihtkapital lähtub stipendiumi „Noor ja andekas“ määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud raha suurusest.
 
8.        „Ela ja sära“ stipendium
Eesti Kultuurkapitali nõukogu maksab igal aastal kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi valdkonna loomeinimestele.
 
8.1.  Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.
8.2.  Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.
8.3.  „Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil. Taotlus „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks tuleb esitada kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. maiks.
 
8.4.  Taotlus peab sisaldama:
 • viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
 • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
 • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta. 
 
8.5.  Kehakultuuri ja spordi sihtkapital esitab Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks häälteenamuse tulemusel.
 
8.6.  Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis Kultuurkapitali nõukogule kinnitatud rahadest.
 
 
9.         Liikumisharrastuse eristipendium „Kõik liikuma“
Stipendiumi eesmärk on tunnustada ja toetada aktiivselt ja tulemuslikult liikumisharrastuse valdkonnas tegutsevaid inimesi ning võimaldada neil oma oskuste ja teadmiste arendamist.
 
9.1.     Stipendiumi suurus on 650 eurot.
9.2.     Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada alaliidud vm spordiühendused.
9.3     Stipendium „ Kõik liikuma“ määratakse füüsilisele isikule.
9.4.     Taotlus tuleb esitada kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. augustiks.
9.5. Stipendiumi taotlus peab andma ülevaate inimese senistest tegevusest ning edasistest plaanidest ja eesmärkidest. Kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas.
 
10.    Spordivaldkonna vabatahtliku eristipendium „Löö kaasa!“
Eristipendiumi „Löö kaasa!“ eesmärk on tunnustada aktiivselt spordi- ja liikumisharrastuse valdkonnas tegutsevaid vabatahtlikke ja võimaldada neil oma oskusi ja teadmisi arendada ning hankida uusi kogemusi.
 
10.1.       Stipendiumi suurus on 650 eurot.
10.2.       Stipendium „Löö kaasa“ määratakse füüsilisele isikule.
10.3.       Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada alaliidud vm spordiühendused. 
10.4.       Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe kaudu www.kulka.ee 20. novembriks.
10.5.       Stipendiumi taotlus peab andma ülevaate inimese senistest tegevusest vabatahtlikuna ning tema edasistest plaanidest ja eesmärkidest. Kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas.


 11. „Märka järgnevat põlvkonda“  treeneri stipendium (lisatud 16.06.2015)

Stipendium on mõeldud treenerile, kes juhendab Eesti Olümpiakomitee järelkasvuprojekti „Märka järgnevat põlvkonda“ stipendiaati.

11.1 Stipendiumi suurus on 1000 eurot ühe juhendatava stipendiaadist sportlase eest.
11.2 Stipendiumi kogusumma on 26 000 eurot, mis jaguneb eri spordialade treenerite vahel.
11.3 Kui ühel sportlasel on mitu treenerit, jaguneb stipendium nende treenerite vahel.
11.4 Taotlus tuleb esitada kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks.

12.   Õppestipendium
Õppestipendiumide eesmärk on võimaldada treeneritel uute spordialaste teadmiste ja oskuste omandamist ning enesetäiendamist.
 
12.1.       Stipendiumi suurus on kuni 1000 eurot.
12.2.       Õppestipendiumi määramist saavad taotleda füüsilised isikud.
12.3.       Taotlus tuleb esitada kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
12.4.       Taotlus peab sisaldama:
 • taotleja eluloo ülevaadet (CV) koos infoga varem läbitud täiendusprogrammide või koolituse kohta;
 • koolituse tutvustust.
12.5.       Sihtkapital lähtub õppestipendiumi määramisel laekunud taotluste sisust ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.
 
PREEMIAD
 
13.    Sihtkapitali aastapreemiad
 
13.1. Igal aastal määrab sihtkapital aastapreemiaid.
13.2. Aastapreemia suurus on maksimaalselt 5500 eurot.
13.3. Ettepanekuid sihtkapitali aastapreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud.
13.4. Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel
sport@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
13.5.
  Aastapreemia määrab Kehakultuuri ja spordi sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
13.6.
  Aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele.
13.7.
  Aastapreemiat ei saa määrata sihtkapitali liikmele.
13.8.
  Preemiasaajaid  tunnustatakse Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.
 
14.
    Elutööpreemiad
Kehakultuuri ja spordi sihtkapitali elutööpreemia eesmärk on tunnustada isikut spordialase tegevuse eest.
 
14.1.
  Sihtkapital määrab igal aastal ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.
14.2.
  Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.
14.3.
  Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.
14.4.
  Ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile e-kirjaga aadressile sport@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.
14.5.
  Preemia määratakse füüsilisele isikule.
14.6.
  Elutööpreemia määrab kehakultuuri ja spordi sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
14.7.
        Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogule kinnitatudvahenditest.
14.8.
        Preemiasaajaid tunnustatakse Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.
 
15.
     Tunnustuspreemiad
Tunnustuspreemiad jagunevad ühekordseks ja olümpiamedali võitja tunnustuspreemiaks.
 
15.1.
                 Ühekordsed tunnustuspreemiad
Ühekordse tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada spordi- ja liikumisharrastuse valdkonna inimesi pühendumise eest erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.
 
15.1.1.
  Sihtkapital määrab ühekordseid tunnustuspreemiaid neli korda aastas.
15.1.2.
  Tunnustuspreemia alampiir on 300 eurot ja ülempiir on 3000 eurot.
15.1.3.
  Ettepanekuid tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha endale või oma lähikondsele, samuti riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.
15.1.4.
  Ettepanek peab sisaldama sisulist tutvustust ning ülevaadet ellu viidud tegevustest.
15.1.5.
  Ettepanek preemia määramiseks esitatakse sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
15.1.6.
  Ühekordse tunnustuspreemia määrab kehakultuuri ja spordi sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.
15.1.7.
  Kehakultuuri ja spordi sihtkapital lähtub preemiate määramisel laekunud ettepanekute sisust, ellu viidud tegevuste eesmärkidest ning jagamisele kinnitatud vahendite suurusest.
15.1.8.
  Tunnustuspreemia määratakse füüsilisele isikule.
 
15.2.
                Spordikohtuniku eripreemia „Aus mäng“
Eripreemia „Aus mäng“ eesmärk on tunnustada ja toetada spordikohtunikuna tegutsevaid inimesi ja võimaldada neil oma oskusi ning teadmisi edasi arendada.
 
15.2.1
        Stipendiumi suurus on 650 eurot.
15.2.2
        Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada alaliidud vm spordiühendused.
15.2.3
        Taotlus tuleb esitada sihtkapitalile kodulehe kaudu www.kulka.ee 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.
15.2.4
       Stipendiumitaotlus peab andma ülevaate inimese senistest tegevusest (ka vabatahtlikuna) ning ülevaate tema edasistest plaanidest ja eesmärkidest. Kui on esitatud mitu kandidaati, tuleb kandidaadid esitada pingereas.
15.2.5
        Spordikohtuniku eristipendium „Aus mäng“ määratakse füüsilisele isikule.
 
 
Lõppsätted
 
Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.
 
Käesolevat korda rakendatakse 1.jaanuarist 2015. 2015. aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.