Kultuurkapitali nõukogu preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.

Nõukogu arutab sihtkapitalide või maakondlike ekspertgruppide algatustena laekunud taotlusi, sihtkapitalidesse või maakondlikesse ekspertgruppidesse esitatud ning sealt nõukogule edasi suunatud taotlusi, valdkondadevahelisi ja -üleseid projekte ning nõukogu omapoolseid algatusi. 

Kultuurkapitali nõukogu määrab preemiaid, stipendiume ja toetusi. 

Kultuurkapitali nõukogu ei määra toetust, stipendiumi ega preemiat:

 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast;
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased;
 • spordiorganisatsioonidele, kes spordiseaduse § 4 tähenduses peavad olema kantud Eesti Spordiregistrisse, aga ei ole esitanud oma andmeid registri põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras. 

1. TOETUSED 

1.1. Projektitoetused  

Kultuurkapitali nõukogu otsustab kultuurivaldkondade vaheliste projektide rahastamist ning sihtkapitalide ja ekspertgruppide algatatud projektide rahastamist.  

1.1.1. Kultuurkapitali nõukogu eraldab projektitoetusi reeglina neli korda aastas.

1.1.2. Nõukogu rahastab sihtkapitalidele ja ekspertgruppidele esitatud ning sealt edasi saadetud projekte.

1.1.3. Kultuurtuurkapitali nõukogu toetab:

 • Eesti seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste või uute algatustena kultuuri- ja spordiürituste korraldamist ja läbiviimist;
 • kultuurivaldkonna perioodilisi väljaandeid;
 • kultuuri- ja spordiorganisatsioonide või üksikisikute osalemist konverentsidel, seminaridel, festivalidel jm üritustel või võistlustel Eestis või väljaspool Eestit;
 • loome- ja teadusalast tegevust.

1.1.4. Valdkonna projektide puhul on toetuse määramise tingimuseks sihtkapitali toetus projektile vähemalt 50% ulatuses.

1.1.5. Valdkonnaüleste (puudutab mitut sihtkapitali) projektide puhul, on toetuse määramise tingimuseks sihtkapitali toetus projektile vähemalt 20% ulatuses.

1.1.6. Valdkondadevaheliste (ei ole otseselt ühegi sihtkapitali tegevusala) projektide puhul, ei sätestata toetuse määramise tingimuseks sihtkapitali toetust.

1.1.7. Kultuurkapitali nõukogu lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

1.1.8. Nõukogu ei toeta:

 • ehitus- ja renoveerimistöid, v.a. riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist;
 • vastuvõttude ja bankettide toitlustamist, kommertsüritusi;
 • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmist);
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade puhul pidulike ürituste korraldamist;
 • päevarahade maksmist.

1.2. Traducta programmi toetused 

Traducta programmi eesmärk on toetada eesti autorite tööde (eeskätt ilukirjanduse, aga ka ajaloo, folkloori, esseistika jne) tõlkimist võõrkeeltesse ja nende avaldamist väljaspool Eestit.

Traducta programm eraldab toetusi vastavalt nõukogu poolt kinnitatud statuudile.  

1.3. Avatud Eesti Raamatu programmi toetused 

Avatud Eesti Raamatu (AER) programmi eesmärk on toetada väärtuslike filosoofiliste ja muude teoreetiliste teoste eesti keelde tõlkimist, kommenteerimist ja järelsõnastamist, nende tekstide valimike koostamist, samuti vastavate teoste kirjastamist Avatud Eesti Raamatu sarjas.

Avatud Eesti Raamatu programmi komisjon eraldab toetusi vastavalt nõukogu poolt kinnitatud statuudile. 

1.4. Elutöötoetused  

Nõukogu maksab elutöötoetusi vastavalt „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise aluste, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.  

1.5. Matusetoetused 

Nõukogu maksab matusetoetusi vastavalt „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise aluste, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“. 

2. STIPENDIUMID  

Nõukogu maksab stipendiumi „Ela ja sära“ vastavalt „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise aluste, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“. 

3. PREEMIAD  

Nõukogu rahastab Kultuurkapitali peapreemiaid, elutööpreemiaid ning Kultuuripärli preemiaid. Preemiate määramine ja maksmine toimub vastavalt „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise aluste, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“. 

3.1. Olümpiamedali võitja tunnustuspreemia 

Kultuurkapitali nõukogu määrab koostöös Eesti Olümpiakomiteega tunnustuspreemiaid olümpiamedali (sh paraolümpiamedali) võitjatele. 

3.1.1. Olümpiavõitja (sh paraolümpial medali võinud isiku) tunnustuspreemia suurus on kuni 4600 eurot aastas. Preemia makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis.

3.1.2. Olümpiamängudel hõbemedali võitnud sportlaste tunnustuspreemia suurus on 2700 eurot aastas. Preemia makstakse välja võrdsetes osades kord poolaastas.

3.1.3. Olümpiamängudel pronksmedali võitnud sportlaste tunnustuspreemia suurus on 2350 eurot aastas. Preemia makstakse välja võrdsetes osades kord poolaastas.

3.1.4. Ettepaneku preemiate määramiseks saab esitada Eesti Olümpiakomitee.

3.1.5. Ettepanek tuleb kehakultuuri ja spordi sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

3.1.6. Koostöö korral teeb Eesti Olümpiakomitee Eesti Kultuurkapitalile sihtotstarbelised annetused summas, mis katab olümpiamängudel hõbe- ja pronksmedali võitnud sportlastele määratud preemiate summa.

3.1.7. Kultuurkapitali nõukogu eraldab preemiate määramiseks summa, mis katab olümpiamängudel kuldmedali võitnud sportlastele määratud preemiate summa.

3.1.8. Kultuurkapitali nõukogul on õigus jätta preemiad määramata. 

LÕPPSÄTTED 

Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“. 

Käesolevat korda rakendatakse 1. jaanuarist 2015. 

Käesolevat korda on muudetud Kultuurkapitali nõukogu protokolliga nr 3/2016-S09.