Rahvakultuuri sihtkapitali preemiate, stipendiumide ja toetuste määramise kord

Käesolev kord on lisa „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korrale“.

I EESMÄRGID

Rahvakultuuri sihtkapitali tegevuse eesmärgiks on säilitada, arendada, elavdada ning toetada igakülgselt rahvakultuuri valdkonda  ning rahvusliku identiteedi hoidmist. Rahvakultuuri valdkonda kuuluvad folklooriliikumine, rahvalaul, rahvatants,  käsitöö, harrastusteatrid, koorilaul, muuseumid, rahvusteadus.

Eesmärkide täitmiseks toetab sihtkapital:
 • rahvusvahelisi, üleriigilisi ja regionaalseid kultuurielu edendavaid sündmusi ja projekte;
 • rahvakultuurialase koolituse ning täiendõppe korraldamist ja nendest osavõttu;  
 • rahvakultuuriga seotud huviharidust;
 • valdkonda kuuluvate trükiste väljaandmist;
 •  erialaliitude ja harrastusgruppide tegevust;
 •  osalemist valdkonna tippsündmustel;
 •  enesetäiendamist või õpinguid välisriigis;
 •  loometööle pühendumist;
 •  valdkonna loomeinimesi;  
 •  valdkonna loomeinimeste mälestuste jäädvustamist.

Eesmärkide täitmiseks määrab rahvakultuuri sihtkapital preemiad, stipendiume ja  toetusi.

Rahvakultuuri sihtkapital ei määra preemiat, stipendiumi ja toetust:

 • aruandevõlglastele;
 • Kultuurkapitali võlglastele;
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul, st kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast; 
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.

II TOETUSED

1. Projektitoetused

Projektitoetused on mõeldud rahvakultuuri edendamiseks, tutvustamiseks, populariseerimiseks, rahvakultuurialaste teoste väljaandmiseks, valdkonnaga seotud isikute mälestuse jäädvustamiseks, oma valdkonna tippsündmustel osalemiseks jms.

1.1. Projektitoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

1.2. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

1.3.  Projektitoetuse määramise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 10% projekti kulude kogumahust.

1.4.  Lahtikirjutatud eelarvel peavad olema ära märgitud kulud, mida kavatsetakse Eesti Kultuurkapitalilt küsida, kulud peavad olema kaetud konkreetsete hinnapakkumistega (mitte linkidena veebilehekülgedele vms).

1.5.   Kui projekt on seotud maakonnaga (maakondadega), siis eeldatakse, et toetust on küsitud ka maakondlikust ekspertgrupist.

1.6.  Taotluse hindamisel võetakse arvesse: 

 • projekti eesmärgi vastavust rahvakultuuri sihtkapitali eesmärkidele;
 • teose või sündmuse ühiskondlikku ja erialast väärtust;
 • panust Eesti kultuuri, nii traditsioonide jätkamise kui uuenduslikkuse seisukohalt;
 • taotleja senise tegevuse silmapaistvust;
 • taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistuse korrektsust;
 • ettevõtmise majanduslikku läbimõeldust.

1.7.  Rahvakultuuri sihtkapitalil on õigus rahuldada taotlus täielikult, osaliselt või jätta taotlus rahuldamata.

1.8.   Sihtkapital lähtub projektitoetuste eraldamisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

1.9.   Projektitoetust ei saa taotleda:

 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud tegevustele ja  sündmustele;
 • heategevusprojektidele (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmiseks);
 • hoonete ehitus-, remondi-  või renoveerimistöödeks.

1.10.   Projektitoetust ei maksta:

 •  ebaselgelt või puudulikult esitatud projektidele;
 • projektidele, mille eest vastutavad isikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased või võlglased.

1.11.  Sihtkapital ei toeta:

 • abikõlbmatuid kulusid:
 • kordustrükkide kirjastamist;
 • kommertsprojekte;
 • vara soetamist  üksikisikutele;
 • toitlustamist;
 • litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
 • jalanõude ostmist;
 • päevarahade maksmist;
 • akadeemilise hariduse omandamist Eestis.
1.12.    Tingimused ja nõuded projektitoetuste taotlustele ja lisadele:

1.12.1. Näituse korraldamise projektid:

 •  näituse ideekavandi tutvustus (fotonäituse puhul näidisfotod);
 • autori(te) loominguline elulookirjeldus; 
 • näituse toimumise aeg ja koht,
 •  näitusepaiga kinnituskiri (ruumi rendi korral koos hinnapakkumisega);
 • tehniliste teostuste hinnapakkumised;
 • detailne eelarve;
 • toetuse kasutamise periood.

1.12.2. Trükiste ja publikatsioonide projektid:

 • digitaalsel kujul käsikiri või perioodiliste trükiste puhul sisukord;
 •  tõlketeoste puhul originaal ja tõlkenäidis;
 • soovitavalt kujundusnäide;
 •  albumite puhul lisada fotode/illustratsioonide kvaliteedi näide; 
 • informatsiooni autori, koostajate, tõlkijate ja toimetajate kohta; 
 • soovitavalt retsensioon valdkonna asjatundjalt; 
 • trükikoja hinnapakkumine ning põhjendus, miks kasutatakse nimetatud trükikoda; 
 • mitteperioodilise trükise  kirjeldus; 
 • trükise levitamise plaan;
 • detailne eelarve koos kulude kalkulatsiooni ning planeeritud müügituluga;
 • toetuse kasutamise periood.

1.12.3. Filmid ja helikandjate projektid:

 • projekti lühikirjeldus (stsenarist, režissöör, produtsent, toetuse kasutamise eesmärk, ajakava, eelarve, finantsplaan jne);
 • stsenaarium/teoste nimekiri;
 • tegija(te) elulookirjeldus(ed) koos viidetega viimase 3-5 aasta töödele;
 • hinnapakkumised (mitte linkidena);
 • eellepingute ja/või stsenaristi, kirjandus- või kunstiteose valdajaga sõlmitud lepingute koopiad;
 • digitaalne demoversioon (proovisalvestus); 
 • levitamise plaan;
 • detailne eelarve koos planeeritud müügituluga;
 • toetuse kasutamise periood.

1.12.4. Avalike kultuurisündmuste (seminarid, konverentsid, festivalid, töötoad, teadusüritused jms) korraldamise projektid:

 • eesmärk ja oodatav tulemus;
 • sündmuse sisu kirjeldus, ajakava, toimumise koht, programm;
 • lektorite/õpetajate/esinejate nimekiri ja lühitutvustus ning isikute kinnitus üritusel osalemise kohta;
 • eeldatav osalejaskond, sihtgrupp ja planeeritud osalejate arv;
 • koostööpartnerid ja teised toetajad;
 • majutuse, ruumide või tehnika rendi vms taotlemise puhul hinnapakkumised (mitte linkidena);
 • ürituse kogueelarve;
 • toetuse kasutamise periood.

1.12.5. Valdkonna tippsündmustel osalemise (kongressid, konverentsid, konkursid, festivalid, seminarid, töötoad jm) projektid: 

 • info üritusest (eesmärk, kutse või registreerimisleht, programm, osavõtumaksu suurus);
 • osalejate arv ja nimekiri (kollektiivi juhendajad nimetada eraldi);  
 • transpordi- ja majutuskulude info koos hinnapakkumistega (mitte linkidena) (hinnapakkumise asemel kehtivad ka enne taotluse esitamise tähtaega ostetud või broneeritud piletid, piletite olemasolust ei sõltu taotluse rahuldamise otsus);
 • konverentsist osavõttude puhul eelistakse ettekandega osalejaid (esitada kinnitus teeside vastuvõtmise kohta või koopia konverentsi kavast teema, võimalusel ettekanne); 
 • detailne eelarve;
 •  toetuse kasutamise periood;
 • Erialasündmustel  (konverentsid jms) osalemisel ettevõtte või asutuse toetuskiri ja kinnitus osalisest finantseerimisest.

1.12.6. Välitööde projektid:

 • informatsioon projekti teostajate kohta (akadeemiline CV);
 • välitööde ajakava ja eesmärk;
 • välitööde põhjendatud eelarve;
 • kogutava materjali kasutamise/avalikkusele kättesaadavaks tegemise plaan;
 • kinnituskiri institutsioonilt (arhiiv, muuseum), kus kogutavad materjalid hiljem säilitatakse või eksponeeritakse;
 • detailne eelarve;
 • toetuse kasutamise periood.

1.12.7. Välisriigis õpingute projektid:

 • õppeasutuse või juhendaja soovituskiri;
 • väljavõte õpingukaardist;
 • õpingute aktsepteerimise kinnitus vastuvõtvalt õppeasutuselt; 
 • plaan õpitu rakendamiseks Eestis;
 • detailne eelarve;
 • toetuse kasutamise periood.
 • sihtkapital eelistab rahvakultuuri valdkonda hõlmavaid erialasid, mida ei ole võimalik Eestis õppida ja toetab magistri- või doktoriõpet. 

1.12.8. Muusikainstrumentide soetamise projektid:

 • soetatava instrumendi nimetus, mark ja vms;
 • hinnapakkumine (mitte linkidena)  koos valiku põhjendusega;
 • kinnitus tulevaselt omanikult, et soetatav ese jääb tema valdusesse;
 • eelarve;
 •  muusikainstrumentide soetamisel ei  toeta sihtkapital projekti rohkem kui  50% kogusummast

1.12.9. Rahvariiete valmistamise või soetamise projektid:

 • Hinnapakkumine (mitte linkidena) ( materjali maksumus, kogus,   tööde teostaja vms)
 • kinnituskiri, kelle omandusse riided jäävad;
 • stiliseeringute puhul lisada pilt või kavand;
 • rahvariiete valmistamise projekte ei toetata rohkem kui 50% kogusummast;
 • sihtkapital toetab eelistatult autentsete paikkondlike riiete valmistamist.

1.12.10. Muud projektid

 • projekti kirjeldus;
 • detailne eelarve koos kalkulatsioonide ja hinnapakkumistega;
 •  taotleja tutvustus;
 • toetuse kasutamise periood.

2. Tegevustoetused

2.1. Tegevustoetust saavad taotleda:

 •  Eesti Harrastusteatrite Liit
 • Eesti Kooriühing
 • Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
 • Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Selts
 • Eesti Folkloorinõukogu

2.2.  Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

2.3.  Tegevustoetuse taotlus peab sisaldama:

 • järgmise 5 aasta arengukava;
 • aasta tegevusplaani;
 • eelmise aasta tegevusaruannet ja eelarve täitmise aruannet;
 • eelarvet taotletava perioodi kohta.

2.4  Tegevustoetusest saab katta:

 • juhi, raamatupidaja, sekretäri töötasusid; 
 • ruumide rendi ja kommunaalkulusid;
 • teavituskulusid (sh kuukiri, aastaraamat, kodulehekülg)
 •  katuseorganisatsioonide liikmemaksusid;
 • aastakoosolekute korraldamiskulusid.

2.5.  Tegevustoetusest ei saa katta:

 • põhivara ja väikevahendite soetamiskulusid; 
 • transpordi- ja kütusekulusid;
 • sidekulusid.

3. Loometöötoetused

Rahvakultuuri sihtkapital määrab oma valdkonna loovisikutele loometöötoetusi.

3.1. Loometöötoetust saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

3.2.  Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

3.3.  Loometöötoetuse taotlus peab sisaldama:

 • loodava teose kirjeldust;
 • taotleja CV-d;
 • teose loomise ajakava;
 • kulude põhjendust.

3.4.      Loometöötoetus määratakse füüsilisele isikule. 

4.  Elutöötoetused

4.1. Mitteregulaarsed elutöötoetused

4.1.1  Mitteregulaarset elutöötoetust saavad taotleda füüsilisele isikule füüsilised ja juriidilised isikud.

4.1.2. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

4.1.3. Taotlus peab sisaldama sisulist  põhjendust toetuse määramiseks.

4.1.4.  Sihtkapital lähtub mitteregulaarse elutöötoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

4.2.  Regulaarsed elutöötoetused

4.2.1.  Regulaarseid elutöötoetusi määrab sihtkapitali nõukogu eriti teenekatele valdkonna esindajatele.

4.2.2.  Regulaarne elutöötoetus määratakse sihtkapital algatusel.

4.2.3.  Regulaarse elutöötoetuse suurus on 580 eurot kvartalis.

4.2.4.  Regulaarset elutöötoetust määratakse isikule kuni tema elu lõpuni.

5. Juubelitoetused

Rahvakultuuri sihtkapital eraldab juubelitoetust alates 60. sünnipäevast iga viie aasta tagant ning alates 95. eluaastast igal aastal.

5.1.  Juubelitoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

5.2. Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

5.3.  Juubelitoetuse piirmäärad on:

 • 60. ja 65. eluaastal 320 eurot;
 • alates 70. eluaastast 450 eurot;
 • alates 95. eluaastast kuni 600 eurot.

5.4.  Juubelitoetus määratakse füüsilisele isikule.

5.5.  Sihtkapital lähtub juubelitoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

6. Matusetoetused

6.1.  Matusetoetuse määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

6.2.  Taotlus matusetoetuse määramiseks tuleb esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu.

6.3.   Taotlus peab sisaldama informatsiooni lahkunud loomeinimese kohta ning matustega seotud kulude põhjendust.

6.4.  Sihtkapital lähtub matusetoetuse määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. 

III  STIPENDIUMID

7. Loomingulised stipendiumid

Rahvakultuuri sihtkapital toetab loometööle pühendumist loominguliste stipendiumide määramisega.

7.1.      Loomingulise stipendiumi määramist saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

7.2.      Taotlus tuleb sihtkapitalile esitada kodulehe www.kulka.ee  kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

7..3.      Loomingulise stipendiumi suurus on kuni 3000 eurot.

7.4.      Taotlus peab sisaldama:

 • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodil;
 •  stipendiumi perioodi;
 •  viimase kahe-kolme aasta loomingulist biograafiat.

7.5.      Sihtkapital lähtub loominguliste stipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

8.  Erialastipendiumid

8.1.      Sihtkapital määrab erialastipendiume (näiteks lavastaja-, juhendaja-, koorjuhi- , kuraator- kujundaja jms)

8.2.      Stipendiumi saavad taotleda füüsilised ja juriidilised isikud.

8.3.      Taotlus stipendiumi määramiseks esitatakse sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

8.4.      Taotlus peab sisaldama:

 • eesmärke stipendiumi perioodiks;
 •  informatsiooni ja eelarvet stipendiumi kasutamise kohta;
 • näited eelnevatest töödest;
 •  CV-d (kriitiku ja teadlase puhul loetelu publikatsioonidest).

8.5.      Stipendium määratakse füüsilisele isikule.

8.6.      Sihtkapital lähtub erialastipendiumide määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest. 

9.  Stipendium „Ela ja sära“

9.1.      Eesti Kultuurkapitali nõukogu maksab igal aastal kuni kaks „Ela ja sära“ stipendiumi rahvakultuuri valdkonna loomeinimesele.

9.2.      Stipendiumi suurus on 15 600 eurot aastas.

9.3.      Taotlusi stipendiumi määramiseks võivad esitada füüsilised isikud.

9.4.      „Ela ja sära“ stipendiumi taotlemine kuulutatakse välja hiljemalt 20. aprillil. Taotlus „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks tuleb esitada rahvakultuuri sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. maiks.

9.5.      Taotlus peab sisaldama:

 •  viimase kahe aasta loomingulist biograafiat;
 • loomingulisi eesmärke stipendiumi perioodiks;
 • informatsiooni põhitöökoha ja samaks perioodiks määratud stipendiumide kohta.

9.6.      Rahvakultuuri sihtkapital esitab Kultuurkapitali nõukogule ettepaneku „Ela ja sära“ stipendiumi määramiseks saabunud taotluste analüüsi ja hääletuse tulemusel.

9.7.      Stipendium makstakse välja võrdsetes osades kord kvartalis, Kultuurkapitali nõukogule kinnitatud rahadest. 

IV PREEMIAD

Preemiate eraldamise eesmärk on tunnustada ja innustada loomeinimesi, tõsta esile nende saavutusi, samuti tunnustada valdkonna organisatsioone.

10.  Sihtkapitali  aastapreemia

Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali aastapreemiate eesmärgiks on tunnustada silmapaistvaid saavutusi rahvakultuuri valdkonnas, ergutamaks valdkonna arengut ja tõstmaks esile selle üldist prestiiži ühiskonnas.  

10.1.        Rahvakultuuri sihtkapital määrab aastapreemiaid kord aastas, eelmise aasta loomingulise tegevuse eest.

10.2.        Aastapreemia suurus on kuni 5 500 eurot.

10.3.        Ettepanekuid sihtkapitali aastapreemia määramiseks võivad esitada kõik rahvakultuuriga seotud füüsilised isikud, organisatsioonid ja ühingud.

10.4.        Põhjendatud ettepanek tuleb esitada sihtkapitalile e-kirja teel rahvakultuur@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

10.5.        Aastapreemia määrab rahvakultuuri sihtkapitali ettepanekute alusel või omal algatusel.

10.6.        Aastapreemia võib määrata füüsilisele või juriidilisele isikule. Kui preemia saajaid on rohkem kui üks isik, jaotatakse preemia saajate vahel võrdselt või vastavalt sihtkapitali otsusele.

10.7.        Aastapreemiat ei saa määrata sihtkapitali liikmele.

10.8.        Preemiasaajate tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

11.   Elutööpreemia

Elutööpreemia eesmärk on tunnustada  füüsilise isiku pikaajalist tegevust ja panustamist rahvakultuuri valdkonna arengusse. 

11.1.        Rahvakultuuri sihtkapital määrab igal aastal ühe Kultuurkapitali elutööpreemia.

11.2.        Elutööpreemia suurus on 10 000 eurot.

11.3.        Ettepanekuid võivad esitada füüsilised ja juriidilised isikud.

11.4.        Ettepanek elutööpreemia määramiseks tuleb esitada sihtkapitalile rahvakultuur@kulka.ee või kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. novembriks.

11.5.        Preemia määratakse füüsilisele isikule.

11.6.        Elutööpreemia määrab rahvakultuuri  sihtkapital ettepanekute alusel või omal algatusel.

11.7.        Elutööpreemia makstakse välja Kultuurkapitali nõukogu poolt kinnitatud vahenditest.

11.8.        Preemiasaaja tunnustamine toimub Kultuurkapitali aastapreemiate pidulikul üritusel. Preemiaga kaasneb meene.

12.  Tunnustuspreemia

Tunnustuspreemia eesmärk on tunnustada või innustada  loomeinimesi pühendumise eest oma erialasele tegevusele, mis on avaldanud mõju oma valdkonna arengule, ning innustada neid edaspidises erialases tegevuses.  

12.1.        Sihtkapitali tunnustuspreemia alampiir on 300 eurot ja ülempiir on 2 000 eurot.

12.2.        Ettepanekuid tunnustuspreemia määramiseks võivad esitada juriidilised ja füüsilised isikud. Ettepanekut preemia määramiseks ei saa teha riigiasutuste või -organisatsioonide töötajatele tööülesannete täitmise eest.

12.3.        Taotlus preemia määramiseks esitatakse sihtkapitalile kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

12.4.        Taotlus peab sisaldama kandidaadi CV-d ja vähemalt ühte soovitust oma valdkonna silmapaistvalt esindajalt.

12.5.        Tunnustuspreemiad määrab rahvakultuuri sihtkapital laekunud ettepanekute alusel või omal algatusel.

12.6.        Rahvakultuuri sihtkapital lähtub tunnustuspreemiate määramisel laekunud taotluste analüüsist ning jagamisele kinnitatud rahalistest vahenditest.

13. Konkursipreemia

Konkursipreemia eesmärk on tunnustada loominguvõistlustel või erialakonkurssidel edu saavutanud loovisikuid. Stipendiumit saab taotleda juriidiline või füüsiline isik.

13.1.        Konkursipreemia määramise tingimuseks on konkursi toimumise registreerimine erialaliidus, selle puudumisel tuleb konkurss kuulutada  välja avalikult

13.2.        Taotluse konkursipreemia määramiseks võivad esitada juriidilised isikud kodulehe www.kulka.ee kaudu 20. veebruariks, 20. maiks, 20. augustiks või 20. novembriks.

13.3.        Taotlus peab sisaldama:

 • ülevaadet konkursist;
 • konkursi toimumise täpset ajakava;
 • nfot avaliku konkursi väljakuulutamisest ja konkursi registreerimisest erialaliidus.

13.4.        Preemia määratakse füüsilisele või juriidilisele isikutele, kes on avalikul konkursil saavutanud auhinnalise koha, diplomi või eripreemia.

13.5.        Preemiad makstakse välja konkursi žürii otsuste alusel.

V  LÕPPSÄTTED

14.      Taotluste menetlemine, aruandlus ja toetuste tagasinõudmine on sätestatud „Preemiate, stipendiumide ja toetuste maksmise alused, taotlemise ja taotluste menetlemise ning toetuste tagasinõudmise korras“.

15.      Käesolevat korda rakendatakse 1. jaanuarist 2015. 2015 aasta 20. veebruariks esitatud taotlustele rakendatakse kuni 31.12.2014 kehtinud stipendiumide jaotamise põhimõtetes sätestatud taotlemise tingimusi.