Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp toetab:

 • rahvakultuuriga seotud üritusi
 • ülemaakondlikke kultuuri- ja spordiüritusi
 • valdade, linnade, maakondade vahelise kultuuri- ja spordi koostööd
 • maakonnas toimuvate vabariiklike näituste, kontsertide, õpitubade ja võistluste korraldamist
 • osavõttu rahvusvahelistest (millele on lisatud nimekiri)  ja vabariiklikest konkurssidest juhul kui taotleja on eelvalikus osutunud konkursi võitjaks ja esindab vastavalt Eestit või maakonda ning on pärit Valga maakonnast (täiendatud 16.06.2011)
 • kultuurikollektiivide ja spordiklubide pidulike aastapäevaürituste korraldamist
 • trükiste väljaandmist, millel on maakondlik- paikkondlik tähtsus ja milles kajastatud materjal on kultuurilooliselt maakonnas väärtustatud  (( taotlusele peavad olema lisatud: * 2 hinnapakkumist, * teose kirjeldus (žanrimääratlus,) * trükise kirjeldus, * kavandatav tiraaž ja eeldatav hulgihind, *  andmed selle kohta, kuidas valminud trükist hakatakse kasutama, levitama ja/või säilitama)) (täiendatud 16.06.2011)
 • perspektiivikaid kultuuri- ja sporditegelasi ning kollektiive
 • maakonnas oluliste ja traditsiooniliste kultuuri- ja spordiürituste ning projektide korraldamist
 • taotlusi, millel on olemas oma- ja/või kaasfinantseering (lisatud 16.06.2011)  
 • helitehnika renti, millel on kaks hinnapakkumist (lisatud 16.06.2011)

Ekspertgrupp ei toeta:

 • ehitus- ja renoveerimistöid
 • inventari ja seadmete ostmist
 • aruandevõlglasi (seisuga kvartali 20. kuupäev, e. taotluse esitamise kuupäev) ja võlglasi
 • trükiseid, milles käsitletakse kitsa ringi inimeste tegemisi
 • ebaselgeid ja puudulikult vormistatud taotlusi
 • toitlustamise ja majutuskulude katmist
 • reeglina ei rahastata eelmise perioodi üritusi
 • mälestuskivide ning tahvlite valmistamist  ja paigaldamist (täiendatud 16.06.2011)
 • jalanõude, peakatete ja ehete ostmist rahvariiete juurde
 • ekskursioone (lisatud 16.06.2011)     
 • laatadel ja vabaõhuüritustel kauplemist  (lisatud 16.06.2011)   
 • sama projekti mitu korda (sõltumata taotluste esitamise ajast) (lisatud 16.06.2011)  
 • transpordikulude katmist, millel puudub kaks hinnapakkumist, marsruut ning kilometraaž
  (lisatud 16.06.2011)                         
 • trükiste väljaandmist, millel puudub 2 hinnapakkumist (lisatud 16.06.2011)

Ekspertgrupp eelistab:

 • projekte, mille toetamisest saab osa võimalikult palju inimesi
 • korrektselt (ühikutena – isikute arv, tk jms) lahtikirjutatud taotlusi
 • taotlusi, kuhu on lisatud ürituse/projekti tegevuskava või –plaan (lisatud 16.06.2011) 
 • taotlusi, millel on olemas kokkulepped vastavate osapooltega (lisatud 16.06.2011)  
 • taotlusi, millel on KOV toetus (lisatud 16.06.2011)       
 • taotlusi, kus on kajastatud piletitulu õiglaselt (toodud pileti hind, etenduste/ kontsertide arv ja planeeritav osalejate arv) (lisatud 16.06.2011)

Kinnitatud 16.06.2011 protokolliga nr 13-2011-IIA


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta