Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp toetab:

 • korrektselt vormistatud ja taotluse eesmärki selgitavaid  projekte
 • maakonna seisukohalt oluliste kultuuri-ja spordisündmuste korraldamist
 • projekte piirkondliku seltsitegevuse arendamiseks
 • maapiirkondades toimuvaid üritusi; soodustatud on maakonna ääremaad
 • noortele suunatud tegevust
 • Eestis läbiviidavaid üritusi
 • ürituste korraldamist, milles saab osa rohkem inimesi
 • kollektiivide ja üksikisikute osavõttu kohalikest, üleriigilistest ja rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest (lisatud 09.09.2013)
 • rahvariiete soetamist (eelistatud on oma piirkonna rahvariide ) v.a. jalanõud
 • maakonna tublide ja teenekate kultuuri-ja sporditegelaste meelespidamist
 • kunstnike näitustegevust (lisatud 09.09.2013)
 • mitteperioodiliste trükiste väljaandmist, millel on maakondlik-paikkondlik tähtsus ja milles kajastatud materjal (id) on kultuurilooliselt maakonnas väärtustatud.

Ekspertgrupp eelistab:

 • toetada projekte, mille kasutusaeg algab järgnevas kvartalis või hiljem (09.09.2013)
 • projekte, kus taotluses toodud teostajad tegutsevad Tartumaa kultuuriruumis (09.09.2013)
 • taotlusi, kus on näidatud ka omafinantseeringu suurus
 • taotlusi, kus on kaasfinantseerijad ( firmad, omavalitsused, osalustasud jne)
 • jätkusuutlikke üritusi ja ürituste korraldajaid
 • taotlusi, mille sisus ja lisades on järgnevat informatsiooni: soetuste hinnapakkumised ja selgitus, miks eelistatakse ühe tarnija pakkumist teisele, toetusstipendiumite saajate andmed (isikukood või sünnipäev,kontaktaadress koos sihtnumbriga,telefoni nr. ja e-maili aadress)
 • projekte, kus ürituste korraldamise puhul lisatud sisu kirjeldus, toimumise koht, korraldaja, ajakava, oodatav osalejate arv, esinejate nimekiri
 • taotlusi, kus eelarve võimalikult palju lahti kirjutatud ning tulud ja kulud tasakaalus

Ekspertgrupp ei eralda stipendiume:

 • ebaselgeid ja puudulikult vormistatud taotlusi
 • aruandevõlglastele ja võlglastele
 • aruande esitamise tähtaja 30 päeva võrra ületanud aruandevõlglastele kahe järgneva jaotuse jooksul st. kuue kuu jooksul alates aruande laekumise kuupäevast
 • eraisikust taotlejatele, kellega seotud juriidilised isikud (taotleja on juriidilise isiku juhtorganites) on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased ja/või võlglased
 • juriidilistele isikutele, kelle juhtkonda kuuluvad eraisikud on Kultuurkapitali ees aruandevõlglased ja/või võlglased

Ekspertgrupp ei toeta:

 • taotluse esitamise tähtajaks juba toimunud üritusi
 • päevarahasid
 • vastuvõttude ja bankettide toitlustamist, kommertsüritusi
 • heategevusprojekte (nt heategevuskontsertidel esinejatele honoraride maksmine)
 • traditsiooniliste rahvaürituste (jõulud, jaanipäev jne) ja riiklike pühade puhul pidulike ürituste korraldamist
 • ehitus- ja renoveerimistöid
 • kontoritehnika- ja mööbli soetamist
 • koolide õpilasvahetust
 • koolitusi ja õppemaksude tasumist v.a. maakonnale eriti vajaliku eriala/kvalifikatsiooni saamine)
 • CD ja DVD väljaandmist (v.a. salvestamise stuudio rent )
 • monumentide, mälestuskivide ja tahvlite paigaldamist (09.09.2013)
 • ekskursioone
 • eraisikutele instrumentide, rahvariiete, tehnika jm vara soetamist  v.a. kunstitarbed näituse teostamiseks
 • asutusesiseste pidude korraldamist
 • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte
 • interneti kodulehe valmistamist ja haldamist
 • taastusvahendite (vitamiinid, jõujoogid jms) soetamist
 • organisatsioonide halduskulusid (palgakulud, bürookulud, sidekulud, raamatupidamise teenused, kommunaalkulud )

Tingimused:

 • kaasfinantseerimine ja/või omaosalus peab olema projektis vähemalt 10 % (projekti eelarves ja tegelikus täitmises)
 • aruandes tuleb esitada projekti tegelikud tulud ja kulud vastavalt taotluses esitatud eelarvele
 • stipendiumi saaja on kohustatud kasutama Kultuurkapitali sümboolikat (logo) üritustel, võistlustel, näitustel jm. ning trükistes, infomaterjalides jm
 • ürituste ja näituste korraldajatel väljaspool oma maja on vaja lisada toimumispaiga kinnitus
 • üleriigiliste ürituste puhul (mis hõlmavad ka Tartumaad) peab olema lisatud ka Tartumaa ürituse eelarve
 • aastaprojektide taotlemisel peab olema lisatud aastaplaan ja eelarve
 • kui küsitakse sama ürituse jaoks stipendiumi mitmest ekspertgrupist ja sihtkapitalist, siis peab olema esitatud üks taotlus, mille eelarves on eraldi ridadel näidatud igast ekspertgrupist ja sihtkapitalist küsitud ja /või eraldatud stipendiumi summa
 • mitteperioodilise trükise taotlusele peavad olema lisatud digitaalsel kujul käsikiri, soovitavalt kujundusnäide, informatsioon autori, koostaja ja toimetaja kohta, mitteperioodilise trükise kirjeldus, trükikoja hinnapakkumine ja põhjendus, miks kasutatakse nimetatud trükikoja teenust ning trükise levitamise plaan koos planeeritava müügituluga
 • vara soetamise taotluses peab olema kajastatud, kelle valdusse soetatav vara hiljem läheb
 • mitme kuluartikli taotlemisel on soovitav ära märkida need kulud, mis kõige enam vajavad rahastamist
 • taotlus peab sisaldama selgitavat informatsiooni läbiviidava projekti kohta (kuupäevad, ürituse toimumise koht, loodetav osalejate arv, projektiga seotud inimeste andmed jm.)


* Tartumaa ekspertgrupp jätab endale õiguse teha jaotamise põhimõtete raames erandeid.

Täiendatud 09.09.2013 protokolliga nr.12/2013-M12


Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta