Rahaliste vahendite jaotamise põhimõtted

Ekspertgrupp eelistab: 

 • maakonna seisukohalt oluliste ja traditsiooniliste kultuuri-, spordiürituste ning projektide korraldamist ja läbiviimist Jõgeva maakonnas
 • kollektiivide ja üksikisikute osavõttu nii üleriigilistest kui rahvusvahelistest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest, kui taotleja on osutunud eelvõistluste võitjaks ja esindab Jõgeva maakonda 
 • rahvariiete soetamist laulu- ja tantsupeo protsessis osalevatele kollektiividele
 • maakonna ajalugu ja kultuuripärandit tutvustavate kirjutiste väljaandmist, kui on lisatud käsikiri või selle osaline koopia
 • kultuuri ja spordi aasta- ning elutööpreemiate väljaandmist
 • taotlusi, kus on kaasfinantseerijad (nt kohalik omavalitsus, firmad jt) 
 • taotlusi, kus põhjalikult lahtikirjutatud eesmärk (aeg, koht, planeeritav osalejate arv jne) ja eelarve (kogused, hinnad jne) (lisatud 13.09.2011)

Ekspertgrupp ei toeta:

 • ehitus-, remondi- ja halduskulusid
 • toimunud üritusi 
 • aruandevõlglasi
 • kommertsprojekte
 • ekskursioone ja vabaaja sisustamise laagreid
 • valla-, linna- ja maavalitsuse taotlusi
 • õppemakse (v.a maakonnale eriti vajaliku/olulise eriala/kvalifikatsiooni saamine)
 • õpilasvahetust
 • asutusesiseste ballide, kevadpidude korraldamist 
 • jaani- ja jõulupidude korraldamist
 • taotlejaid, kes on Kultuurkapitali poolt eraldatud raha kasutanud mittesihipäraselt
 • interneti kodulehe valmistamist
 • sotsiaal- ja haridusvaldkonna projekte
 • suuri inventarisoetusi 
 • kollektiivisisest õppe – ja treeningtegevust (lisatud 13.09.2011)   
 • kollektiivide ja üksikisikute osavõttu riigisisestest ja välisriikides toimuvatest konkurssidest, festivalidest ja võistlustest, kui ei esindata Jõgeva maakonda (lisatud 13.09.2011)

Taotlemisel tuleb arvestada:

 • otsustamise protsess on üks kuu alates taotluste esitamise tähtajast, mistõttu toetatakse sündmusi, mis toimuvad järgmises kvartalis või hiljem
 • video-, filmi-, helikandja ja fotograafia alastes projektides esitada tutvustav(ad) materjal(id)

Kinnitatud 13.09.2011 protokolliga nr 4/11-04

Meie missioon

Toetame kultuuri ning kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist 

Loe rohkem Kultuurkapitali kohta